Novinky ve zdravotní způsobilosti

Nové nařízení Evropské unie č. 1178/2011 přináší mimo jiné zásadní novinky do vydávání zdravotní způsobilosti pro soukromé a profesionální piloty. V této oblasti jsou změny jednozačně a výrazně pozitivní ve prospěch pilotů i leteckých lékařů.

V diskusi pod článkem Konec registrovaných zařízení pro výcvik pilotů je cítit zřetelná naštvanost, kterou tato legislativní smršť, jež se přehnala civilním letectvím, vyvolala. V oblasti zdravotní způsobilosti není důvod být naštvaný.

Důležité je uvést, že fakta uvedená v tomto článku se zatím netýkají pilotů kluzáků, ultralehkých letadel, paraglidů, rogal a parašutistů. Jejich zdravotní způsobilost se dál řídí národním předpisem L1, který zůstává v platnosti beze změny. Novinky se týkají pouze soukromých, obchodních, dopravních pilotů a palubních průvodčích. Nejpozději za tři roky bude nově vydáván také průkaz pilota lehkého letadla (LAPL), a tím se působnost tohoto nového nařízení rozšíří i na piloty kluzáků a motorových kluzáků.

První dobrou zprávou je, že nás v tichosti opustil starý předpis JAR-FCL 3, kterým se lékaři při vydávání zdravotní způsobilosti museli dosud řídit. Tento kostlivec ve skříni dlouho strašil v ambulancích nás leteckých lékařů. Vzpomeňme na zesnulého: byl zastaralý a neměl potuchu o moderní medicíně. Byl velmi přísný, konkrétní, neumožňoval citlivě brát v úvahu individualitu pilota a ignoroval nové objevy v léčbě nemocí.

Nový "doktorský předpis" Část-MED je přílohou č. IV uvedeného nařízení Komise. Jeho překlad je možné nalézt zde:http://www.leteckylekar.cz/odkazy.html. Nikdo ať není na pochybách, že novinky v tomto nařízení letecká komunita přivítá potleskem:

 • Nový předpis je podstatně méně striktní a dává větší možnost leteckému lékaři individuálně posoudit zdravotní stav a případná rizika pilota. Letecký lékař se mění ze soudce na lékaře, který o zdraví přemýšlí. Celkově lze říci, že požadavky na zdravotní stav se snižujíSnižuje se i počet různých pomocných vyšetření, které je nutné v ambulanci provádět. Především požadavky na vyšetřování při vstupním vyšetření pro 2. třídu jsou v novém předpisu podstatně menší.
 • Nové nařízení požaduje, že pilot-žák nesmí provést samostatný let, dokud nezíská osvědčení zdravotní způsobilosti požadované pro příslušný průkaz pilota. To znamená, že dokud žák provádí výcvik s instruktorem a v letadle s dvojím řízením, zdravotní způsobilost se nevyžaduje. I když se tak často dělo i v minulosti, nově je tento postup legalizován.
 • Vstupní vyšetření pro soukromé piloty může provést i letecký lékařze skupiny B, který dosud mohl tuto zdravotní způsobilost pouze obnovit. Já mezi tyto lékaře patřím. Noví žáci PPL už nemusí cestovat z celé republiky pro vstupní vyšetření na Ústav leteckého zdravotnictví. Je pravdou, že toto nařízení se ÚCL nelíbí ani trochu a nyní hledá způsob, jak platnost tohoto pravidla omezit prostřednictvím národní legislativy. Úředníci argumentují obavami ze zhoršení kvality leteckých prohlídek. Je tedy možné, že se v tomto bodě dočkáme nových změn.
 • Obnovení zdravotní způsobilostí 1. třídy u profesionálů budou provádět také někteří letečtí lékaři mimo ÚLZ. Takový letecký lékař ale musí nejprve projít doškolením, auditem a musí prokázat dostatečné vzdělání, zkušenost a vybavení. To si ještě vyžádá několik měsíců příprav. Takových leteckých lékařů, kteří se rozhodnou toto absolvovat, pravděpodobně nebude mnoho. Já se o to rozhodně pokusím. Vstupní vyšetření pro 1. třídu zůstává pouze v kompetenci ÚLZ.
 • Zdravotní způsobilost palubních průvodčích budou nadále moci vydávat také letečtí lékaři, kteří splní definované podmínky.
 • Pokud letecký lékař zjistil při prohlídce závažný zdravotní problém u pilota s 2. třídou, v podstatné části případů byl nucen odeslat pilota na vyšetření na ÚLZ. Nový předpis mění tuto povinnost na konzultaci s Úřadem pro civilní letectví. V praxi to znamená, že v případě závažných zdravotních obtíží Vám sice letecký lékař nevystaví medical hned, ale zato za Vás s úřadem prokonzultuje Vaši způsobilost a po konzultaci Vám ji případně vystaví sám. Odpadá tak nutnost cestování do Prahy na ÚLZ a nového vyšetřování na ÚLZ. Typickým příklady takových situací jsou náhle zjištěná cukrovka, průduškové astma a mnoho dalších.

Z mnoha změn zmíním některé novinky v posuzování některých onemocnění:

 • Konečně byly vzaty na milost laserové oční operace pro vadu ostrosti (refrakční vady). Nyní již nebudete muset žádat o vyjímku na ÚLZ pro létání po této operaci a zdravotní způsobilost vystaví váš letecký lékař. K vydání zdravotní způsobilosti bude stačit kvalifikované oční vyšetření, například vaším očním lékařem. Zde se projevil pokrok v technice těchto operací.
 • Nadále neexistují žádná omezení pro počet dioptrií na vašich brýlích, a to pro 2. i 1. třídu. Nadále je vyžadována pouze definovaná kvalita vidění s brýlemi. Pilot musí přečíst požadovanou velikost písma na vzdálenost 6 metrů.
 • Padlo jakékoli omezení pro astigmatismus, které bylo maximálně 2 dioptrie. Dříve nemohlo z tohoto důvodu létat mnoho lidí. I tady k vydání zdravotní způsobilosti bude stačit kvalifikované oční vyšetření, například vaším očním lékařem.
 • Pokud pilot nemá uspokojivý barvocit, smí létat pouze ve dne. To se nemění. Důvodem je, že u lidí s poruchou barvocitu se prudce zhoršuje vidění v noci. Nově ale nemusí piloti s poruchou barvocitu cestovat k očnímu vyšetření na ÚLZ. Osvědčení s omezením létání "pouze ve dne" vystaví terénní letecký lékař. V určitých případech ale bude vyžadovat vyšetření očním lékařem.
 • Audiometrii budou dále muset prodělat pouze ti, kteří mají IR - mohou létat podle přístrojů bez vidu. Všichni ostatní prodělají podstatně jednodušší vyšetření, kdy musí každým uchem rozumět mluvené řeči na vzálenost dvou metrů. Je pravděpodobné, že ÚLZ bude dále provádet audiometrické vyšetření všem pilotům při vstupní prohlídce paušálně. Zjištěná vada sluchu ale nemůže být diskvalifikující, pokud pilot mluvenou řeč na dva metry slyší a nežádá doložku pro létání podle přístrojů.
 • Pro 2. třídu jsou veškeré krevní testy prováděny pouze pokud to vyžaduje zdravotní stav. Pokud to zdravotní stav nevyžaduje, letecký lékař žádné krevní testy provádět nemusí.
 • Užívání léků "na ředění krve" (Warfarin apod.) nově neznamená automatickou nezpůsobiost, ale musí být konzultováno s úřadem. To je velmi překvapivé.
 • Těhotné pilotky budou moci létat až do 26. týdně těhotenství. Průběh těhotenství musí být normální a létání musí doporučit gynekolog a letecký lékař. U 1. třídy mohou těhotné pilotky létat platně pouze jako kvalifikovaný druhý pilot nebo s kvalifikovaným druhým pilotem. Nesmí létat jednopilotní obchodní lety. Konečně bylo uznáno, že těhotenství není nemoc, nicměné jakmile pilotka zjistí, že je těhotná, je nadále povinna bezodkladně konzultovat u svého leteckého lékaře.
 • Obezita nad BMI 35 není překážkou komplikující vydání zdravotní způsobilosti složitým vyšetřováním na ÚLZ.

Nově je v předpise zaveden průkaz pilota lehkého letadla (LAPL). Za lehké letadlo se považuje jednomotorový pístový letoun, turistický motorový kluzák nebo jednomotorový vrtulník s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 2 000 kg, který smí přepravovat nejvíce tři cestující, ale též kluzák a balón. Jak již popisuje článek Velká dubnovo-květnová revoluce, nařízení umožňuje odklad při zavádění tohoto průkazu a Česká republika odkladu využila.

Tím se odsouvají všechny změny týkající se průkazu LAPL až o tři roky a tím se také platnost lékařské části tohoto nařízení posouvá pro piloty kluzáků a motorových kluzáků s průkazem LAPL(S). Sočasně je předpisem definován průkaz pilota kluzáku (SPL), na který se požadavky nařízení sice vztahují, ale u kterého zatím úřad nestanovil požadavky pro výcvik a průkaz není zatím vydáván. Legislativní situace je zde poněkud zmatená a počkáme si na to, jak nařízení úřad aplikuje.

Nařízení Evropské komise umožňuje pilotům LAPL  získat zdravotní způsobilost u praktického lékaře, ovšem pokud to umožňuje národní legislativa. V České republice je platný zákon O civilním letectví 49/1997 Sb., který ve svém § 22 nařizuje: "Zdravotní způsobilost zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává na základě lékařské prohlídky a dalších vyšetření stanovených prováděcím předpisem nebo odůvodněných zdravotním stavem posuzované osoby posuzující lékař zdravotnického zařízení určeného Ministerstvem dopravy a spojů po dohodě s Ministerstvem obrany a s Ministerstvem zdravotnictví." Česká legislativa tedy neumožňuje získat zdravotní způsobilost u praktického lékaře a piloti LAPL v České republice budou dál získávat zdravotní způsobilost u leteckých lékařů.

Tak jako se nemění aerodynamika a fyzikální zákony, nemění se fungování lidského těla a nemění se ani základní principy letecké medicíny. Filozofie nového předpisu tak logicky musí vycházet ze starých osvědčených postupů. Nařízení Evropské unie ale jednoznačně posunulo posuzování zdravotní způsobilosti do současnosti a zapracovalo nové poznatky medicíny. Podle mého názoru umožňuje tento předpis leteckým lékařům provádět praxi moderně, s ohledem na individualitu člověka, citlivě vzhledem k potřebám pilotů a korektně bez zbytečného šikanování. Na druhou stranu zachovává potřebnou míru bezpečnosti. A to je v mém oboru jednoznačný pokrok.

Druhou stranou mince je otázka: "Kdy a jak to všechno bude reflektovat realita na ÚCL a ÚLZ?". Na odpověď si zatím musíme počkat, protože o aplikaci tohoto nařízení spolu tyto dvě instituce zatím jednají. Dovolím si zde vyjádřit přání, aby národní legislativu a svou pravomoc využily ve prospěch pokroku obsaženého v novém nařízení.

Tento článek vyšel 25.4.2012 na www.aeroweb.cz

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 11.00 - 18.30